Jak pracovat se seniory

Zde se dozvíte, jak specificky pracovat s cílovou skupinou seniorů. Motivace, aspekt zdraví, společenský kontakt, péče. To jsou všechno oblasti, které již nyní podléhají digitalizaci a stárnoucí generace se s tím musí vypořádat.

U seniorů s nulovým nebo velmi nízkým vztahem k digitálním technologiím je nejdůležitější zapracovat na motivaci. Při individuálním pohovoru bychom se měli zaměřit na podstatné prvky, které ovlivňují sociální vyloučení či začlenění jedince na všech úrovních od rodiny přes místo, kde bydlí či převážně pobývá, až po komunitu a dostupné instituce.

Na základě individuální diagnostiky a analýzy příčin digitálního vyloučení můžeme postupně překonávat a řešit jednotlivé důvody digitálního vyloučení. Důležité přitom je, aby byl jedinec do řešení aktivně zapojen a poskytoval součinnost v míře, které je schopen.

Zásadní odmítnutí ze strany seniora může být důsledkem obav a zejména nulové motivace. Motivační složka je tedy při komunikaci se seniory zcela zásadní.

 

Aspekt zdraví

Vzhledem k tomu, že v šetřeních prováděných ČSÚ mezi lidmi staršími 65 let uvádějí senioři za zdroj největších obav vlastní bezpečí včetně rizik plynoucích ze zdravotního stavu, je zřejmé, že silným motivačním prvkem pro nabytí digitálních kompetencí může být zájem o některé z asistivních technologií a s nimi souvisejících služeb, od stávající tísňové péče až po perspektivní služby asistovaného života včetně monitoringu některých charakteristik zdravotního stavu.

Na to navazuje možnost elektronického zdravotnictví sloužícího ke zvýšení zdravotní bezpečnosti sdílením zdravotnické dokumentace a informací o předepsaných lécích s registrujícími a dalšími ošetřujícími lékaři a zdravotnickými zařízeními, které se na péči podílejí.

 

Aspekt společenský kontakt a kontakt s rodinou

Významné jsou u této cílové skupiny také pocity osamění. Proto významným motivujícím prvkem může být pro tyto osoby využívání informačních a komunikačních technologií k zprostředkování kontaktu a komunikace s osobami blízkými nebo v rámci vytvořené komunity, případně dostupnost informací o možnostech aktivizace a společenského života v dané komunitě.

Hledání motivace může být u některých starších jedinců složité a pracné, otvírá však cestu k možnosti řešit prostřednictvím digitálních kompetencí aktivizaci seniorů a jejich začlenění do společenského života, tedy základní atributy kvality života. Nejvíce to bude platit pochopitelně u samostatně žijících jedinců.

 

Aspekt pečující

Správná motivace se však netýká pouze členů cílové skupiny. Je důležitá i pro aktéry, jejichž úkolem je zvyšovat digitální gramotnost seniorů  prostřednictvím sociální práce a následného vzdělávání. Ti si musí s ohledem na konkrétní situaci a prostředí stanovit reálné postupné cíle a indikátory, jejichž plnění bude měřítkem dosaženého úspěchu. Neplnění některých indikátorů pak bude upozorněním, že některé cíle nebo prostředky nebyly v daných souvislostech zvoleny správně. Včasná změna může být prevencí pozdějšího zklamání.

 

Níže si můžete stáhnout dotazník, který vám pomůže zhodnotit, jak je na tom daná osoba se základní orientací v digitálním světě. Součástí dokumentu je sada příkladů dobré praxe, které mohou sloužit jako vodítko v případě motivačních rozhovorů s představiteli dané cílové skupiny.

Příloha Velikost
dotaznik-pro-seeniory.docx 55.67 KB