Ověřování přenositelných digitálních kompetencí pomocí online nástroje Evaldo

Tuto metodiku mohou využít vedoucí pracovníci, kteří chtějí uskutečnit školení či workshop v oblasti přenositelných digitálních kompetencí. Mezi cílové skupiny metodiky patří zejména vedoucí pracovníci a zaměstnanci knihoven, které slouží jako místo ke vzdělávání a setkávání. Každý účastník by měl mít k dispozici počítač s připojením k internetu, na němž absolvuje průchod online nástrojem Evaldo a seznámí se s dalšími online materiály. V závislosti na podmínkách a časových možnostech se metodika dá využít buď celá, nebo jen její části. Po úvodním motivačním pohovoru se účastníci seznámí s přenositelnými digitálními kompetencemi a referenčním rámcem DigComp 2.1, který obsahuje přehled těchto kompetencí. V hlavní části pracují s online nástrojem Evaldo, pomocí něhož si ověří úroveň svých přenositelných digitálních kompetencí. Dosaženou úroveň mohou následně porovnat s různými povoláními v Národní soustavě povolání včetně toho, které zastávají. Dále se seznámí s on-line kurzy a dalšími vzdělávacími materiály, pomocí nichž se mohou dále rozvíjet. Na závěr zúročí získané poznatky při tvorbě vlastního vzdělávacího plánu.

Cíle:

Účastník porozumí pojmu přenositelné digitální kompetence a zhodnotí jejich význam.
Účastník odliší přenositelné kompetence od nepřenositelných.
Účastník ověří úroveň svých digitálních kompetencí.
Účastník porovná úroveň svých digitálních kompetencí s vysněným povoláním.
Účastník vytvoří individuální plán dalšího vzdělávání.

Použité zdroje a materiály:

Evaldo (online nástroj): https://www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi
Digitální kompetence dle povolání: https://www.evaldo.cz/povolani
Národní soustava povolání: https://www.evaldo.cz/povolani
Referenční rámec DigComp 2.1: https://portaldigi.cz/wp-content/uploads/2019/05/DigComp_2_1_final.pdf
Pracovní list: http://www.evaldo.cz/sites/default/files/list.pdf

Postup:

1. Přenositelné digitální kompetence

Diskutujeme s účastníky nad tím, co si představují pod pojmem přenositelné digitální kompetence. Nejdříve se zeptáme, co si představují pod slovem kompetence. (Jedná se o dovednosti, znalosti, schopnosti a postoje, které potřebujeme k uplatnění ve společnosti.) Poté mohou ve dvojicích či skupinách prodiskutovat, co se skrývá pod pojmem přenositelné kompetence.

Návodné otázky:
„Co znamená slovo přenositelné?“
„Které kompetence tedy asi budou přenositelné?“
„Bude sem například patřit práce s konkrétním nástrojem na tvorbu webů?“

Shrneme, že se v případě přenositelných kompetencí jedná o kompetence, které nejsou přímo spojeny s konkrétním pracovním místem, kvalifikací či úkolem, ale jsou široce využitelné napříč obory i v soukromém životě.

Porozumění těmto pojmům můžeme ověřit jednoduchým úkolem, který zároveň účastníky seznámí s oblastmi referenčního rámce DigComp 2.1.

První úkol v pracovním listě:

Zaškrtněte oblast či oblasti, které patří do referenčního rámce DigComp 2.1:

Informační a datová gramotnost
Komunikace a spolupráce
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Řešení problémů
Práce s produkty MS Office

Správná odpověď a vysvětlení: Do referenčního rámce DigComp 2.1 patří první čtyři oblasti. Naopak sem nepatří poslední položka (práce s produkty MS Office). V případě práce s produkty MS Office se jedná o specifickou dovednost, která je jistě důležitá, nicméně specifická. (Digitálně gramotný člověk by měl např. zvládnout práci s jakýmkoliv textovým editorem, nejen s Wordem.

2. Seznámení s referenčním rámcem DigComp 2.1

Každá oblast referenčního rámce DigComp 2.1 zahrnuje další podoblasti. Na úvod můžeme zadat úkol, při němž se klienti sami pokusí přiřadit vybrané podoblasti k dané oblasti referenčního rámce.

Druhý úkol v pracovním listě (správné řešení):

Přiřaďte k dané oblasti referenčního rámce DigComp 2.1 odpovídající podoblast.

A. Informační a datová gramotnost
B. Komunikace a spolupráce
C. Tvorba digitálního obsahu
D. Bezpečnost
E. Řešení problémů

A. Správa dat, informací a digitálního obsahu
B. Netiketa
C. Autorská práva a licence
D. Ochrana zdraví a duševní pohody
E. Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Řešení si mohou účastníci zkontrolovat buď podle tištěné verze referenčního rámce DigComp 2.1 (https://portaldigi.cz/wp-content/uploads/2019/05/DigComp_2_1_final.pdf), nebo v online verzi Národní soustavy povolání: https://cdk.nsp.cz/digitalni-kompetence

Pomocí těchto materiálů se zároveň seznámí i s ostatními podoblastmi referenčního rámce DigComp 2.1.

3. Průchod Evaldem

Představíme Evalda s tím, že se jedná o nástroj, který ověřuje úroveň přenositelných digitálních kompetencí. Účastníci se nejdříve na stránkách zaregistrují a poté se přihlásí do systému (https://www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi). Registrace je bezplatná a jednoduchá, stačí sledovat pokyny na webu. Podle časových možností můžeme účastníky buď přímo nechat projít Evalda (průchod trvá zhruba 30 až 40 minut), nebo můžeme zvolit komplexnější postup, který zahrnuje předvídání dosažené úrovně a porovnání předpovědi s realitou.

Doporučený postup průchodu Evaldem:

1. Předvídání: Účastníci předvídají, jakou dosáhnout úroveň.
Třetí úkol na pracovním listě:
Zkuste si tipnout, jakou dosáhnete úroveň v jednotlivých oblastech referenčního rámce DigComp 2.1 (Zda budete začátečník, mírně pokročilý či pokročilý). Po průchodu Evaldem porovnejte předpověď s realitou.

2. Samostatný průchod Evaldem: Účastníci na počítači absolvují průchod Evaldem. Upozorníme, že průchod musejí absolvovat najednou bez přerušení.

3. Porovnání s předvídáním: Po průchodu Evaldem porovnají dosažený výsledek s tím, co původně tipovali. Sdílí, co je překvapilo, v čem by se měli zlepšit, co jim dělalo problémy apod.

4. Návazné aktivity po průchodu Evaldem:

A. Porovnání dosažených výsledků s Národní soustavou povolání: Účastníci porovnají své výsledky se svým či dalšími vybranými povoláními v Národní soustavě povolání.

B. Vytvoření individuálního plánu dalšího vzdělávání: Účastníci využijí dosažené poznatky k tomu, aby si naplánovali, jakým způsobem (a ve kterých oblastech) se budou dále vzdělávat. Upozorníme, že Evaldo doporučuje bezplatné kurzy a další vzdělávací materiály. Účastníci si je mohou prohlédnout a vytipovat ty, které se jim hodí. Zároveň můžeme dát prostor ke sdílení. Účastníci si vzájemně mohou doporučovat online kurzy, které se jim osvědčily. Pokud neznají pojem MOOC, vysvětlíme ho. (Jedná se o hromadné otevřené online kurzy, jejichž podstatou je, že vzdělávání probíhá hlavně prostřednictvím internetu).

Externí online kurzy, které můžete účastníkům doporučit

Zahraniční:

Coursera: https://www.coursera.org/
Uživatelsky příjemný portál, který nabízí řadu kurzů z různých oborů, od psychologie, přes humanitní obory až po programování a chemii. Většina kurzů je vyučována v angličtině, ale najdete tu i kurzy v jiných jazycích. Velká část kurzů je zdarma. Platí se za možnost získat certifikát.

Futurelearn: https://www.futurelearn.com/
Tento portál založila Open University, nalezneme zde širokou nabídku kurzů, které pokrývají řadu různých témat. Probíhající kurzy zde můžete absolvovat zdarma. Zpoplatněný je přístup ke všem kurzům (to jest i k těm proběhlým).

Udacity: https://www.udacity.com/
Zde naleznete hlavně kurzy z oblasti informační technologie či matematiky. Kurzy jsou zpoplatněné.

Code Academy: https://www.codecademy.com/
Na tomto portále se můžete naučit kódovat. Zdarma je základní balíček, který obsahuje interaktivní lekce a procvičování.

Khan Academy: https://www.khanacademy.org/
Tento portál je zaměřený hlavně na základní a střední školy. Materiály jsou dostupné v několika jazycích (včetně češtiny)

Digitální Garáž: https://learndigital.withgoogle.com/digitalnigaraz
Digitální garáž nabízí online kurzy od společnosti Google. Najdete tu například kurzy z oblasti marketingu vyhledávání na internetu či SEO. Kurzy jsou zdarma a dostupné v češtině.

České:

Seduo: https://www.seduo.cz/
Na tomto portále naleznete například kurzy zaměřené na obchod, komunikaci, leadership, marketing, kancelářské softwary, jazyky či osobní rozvoj. Většina kurzů je zpoplatněna, ale pár kurzů je dostupných zadarmo.

Learn2Code: https://www.learn2code.cz/
Jak již název napovídá, tento web nabízí kurzy zaměřené na kódování. Kurzy jsou většinou zpoplatněné, ale dá se tu najít i pár kurzů, které jsou zdarma.

DigiSkills: https://www.digiskills.cz/
Web obsahuje kurzy online videa a mikrokurzy z oblasti produktivity a digitálních inovací. Kurzy jsou zpoplatněné, ale můžete si je vyzkoušet zdarma.