Ověřování přenositelných digitálních kompetencí pomocí nástroje Evaldo (Metodika pro práci s žáky posledních ročníků základních

Tato metodika je určena pro skupinovou či individuální práci s žáky posledních ročníků základních škol a s žáky škol středních, kteří se připravují na volbu budoucího povolání. Žáci by měli mít k dispozici počítač s připojením k internetu, na němž absolvují průchod online nástrojem Evaldo. Po úvodní evokaci se žáci seznámí s přenositelnými digitálními kompetencemi a referenčním rámcem DigComp 2.1, který obsahuje přehled těchto kompetencí. V hlavní části pracují s online nástrojem Evaldo, pomocí něhož si ověří úroveň svých přenositelných digitálních kompetencí. Dosaženou úroveň mohou následně porovnat s vysněným povoláním v Národní soustavě povolání.

Věková skupina:
Žáci posledních ročníků ZŠ a žáci SŠ

Cíle:

Žák uvede příklady smysluplného využití digitálních technologií.
Žák porozumí pojmu přenositelné digitální kompetence a zhodnotí jejich význam.
Žák odliší přenositelné kompetence od nepřenositelných.
Žák ověří úroveň svých digitálních kompetencí.

Použité zdroje a materiály:

Evaldo (online nástroj): https://www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi
Digitální kompetence dle povolání: https://www.evaldo.cz/povolani
Národní soustava povolání: https://www.nsp.cz/
Referenční rámec DigComp 2.1: https://portaldigi.cz/wp-content/uploads/2019/05/DigComp_2_1_final.pdf
Pracovní list:

Doporučený postup

1. Evokace: Myšlenková mapa či slovní mrak
V úvodní části zjišťujeme, jaké mají žáci předchozí zkušenosti s využíváním digitálních technologií a jaký k nim mají vztah.

Položíme evokační otázku:
K čemu všemu používáte počítač, notebook, tablet či mobilní telefon?

Společně vytvoříme myšlenkovou mapu, a to buď na tabuli, nebo pomocí některé aplikace, např. Bubbl (www.bubbl.us) či Popplet (www.popplet.com).
Další možností je tvorba slovního mraku. K tomu se hodí například aplikace Mentimeter (www.mentimeter.com). Při této aktivitě žáci zadávají na mobilním telefonu či na počítači slova nebo slovní spojení, která vystihují odpověď na položenou otázku. Ta se zformují do podoby slovního mraku, přičemž velikost zobrazených slov závisí na tom, jak často bylo dané slovo použito.
Použití online nástrojů je pro žáky motivační. Umožní jim, aby se zapojili všichni najednou a zároveň poslouží jako demonstrace jednoho ze smysluplných využití digitálních technologií (za účelem komunikace a spolupráce).

2. Přenositelné digitální kompetence
Diskutujeme s žáky nad tím, co si představují pod pojmem přenositelné digitální kompetence. Nejdříve se zeptáme, co si představují pod slovem kompetence. (Jedná se o dovednosti, znalosti, schopnosti a postoje, které potřebujeme k uplatnění ve společnosti.) Poté žáci ve dvojicích či skupinách diskutují nad tím, co se skrývá pod pojmem přenositelné kompetence.

Návodné otázky:
„Co znamená slovo přenositelné?“
„Které kompetence tedy asi budou přenositelné?“
„Bude sem například patřit práce s konkrétním nástrojem na tvorbu webů?“

Shrneme, že se v případě přenositelných kompetencí jedná o kompetence, které nejsou přímo spojeny s konkrétním pracovním místem, kvalifikací či úkolem, ale jsou široce využitelné napříč obory i v soukromém životě.
Porozumění těmto pojmům můžeme ověřit jednoduchým úkolem, který zároveň žáky seznámí s oblastmi referenčního rámce DigComp 2.1. Žáky upozorníme, že DigComp 2.1 přináší přehled přenositelých digitálních kompetencí.

Uvedeme příklad a necháme žáky rozhodnout, co patří k přenositelným digitálním kompetencím:
A. Dokáže komunikovat prostřednictvím různých digitálních technologií, chápe potřebu výběru vhodných prostředků digitální komunikace pro daný kontext.
B. Umí dobře ovládat Skype.

Žáci hlasují, například pomocí zvednuté kartičky, na které je buď A, či B. Zástupci obou skupin zdůvodňují svou volbu a vzájemně se přesvědčují.
Správná odpověď a vysvětlení: Odpověď A je správně, jedná se o přenositelnou digitální kompetenci, která spadá pod oblasti Komunikace a spolupráce. V případě ovládání konkrétního nástroje Skype se jedná o specifickou dovednost. (Digitálně gramotný člověk by si měl poradit s jakýmkoliv nástrojem určeným pro komunikaci online.)

Žáci se nyní seznámí s oblastmi a podoblastmi referenčního rámce DigComp 2.1. Nejdříve vypracují úkol v pracovním listě. V případě potřeby vysvětlíme slovo Netiketa (pravidla slušného chování uživatelů na internetu), nebo ho necháme žáky odvodit (slovo se skládá ze slov net a etiketa).

První úkol v pracovním listě (správné řešení):

Přiřaďte k dané oblasti referenčního rámce DigComp 2.1 odpovídající podoblast.

A. Informační a datová gramotnost
B. Komunikace a spolupráce
C. Tvorba digitálního obsahu
D. Bezpečnost
E. Řešení problémů

A. Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
B. Netiketa
C. Autorská práva a licence
D. Ochrana zdraví a duševní pohody
E. Řešení technických problémů

Řešení si mohou žáci zkontrolovat buď podle tištěné verze referenčního rámce DigComp 2.1 (https://portaldigi.cz/wp-content/uploads/2019/05/DigComp_2_1_final.pdf), nebo v online verzi: https://cdk.nsp.cz/digitalni-kompetence
Pomocí těchto materiálů se zároveň seznámí i s ostatními podoblastmi referenčního rámce DigComp 2.1.

3. Průchod Evaldem

Představíme Evalda s tím, že se jedná o hru, která ověřuje úroveň přenositelných digitálních kompetencí, se kterými se žáci právě seznámili. Žáci se nejdříve na stránkách zaregistrují a poté se přihlásí do systému (https://www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi). Registrace je bezplatná a jednoduchá, stačí sledovat pokyny na webu. Podle časových možností můžeme žáky buď přímo nechat projít online nástrojem Evaldo (průchod trvá zhruba 30 až 40 minut), nebo můžeme zvolit komplexnější postup, který zahrnuje předvídání dosažené úrovně a porovnání předpovědi s realitou.
Doporučený postup průchodu Evaldem:

A. Předvídání: Žáci předvídají, jakou dosáhnou úroveň.
Druhý úkol na pracovním listě:
Zkuste si tipnout, jakou dosáhnete úroveň v jednotlivých oblastech referenčního rámce DigComp 2.1, zda budete začátečník, mírně pokročilý či pokročilý. Po průchodu Evaldem porovnejte předpověď s realitou.

B. Samostatný průchod Evaldem: Žáci na počítači absolvují průchod Evaldem. Upozorníme, že průchod musejí absolvovat najednou, bez přerušení.

C. Porovnání s předvídáním: Po průchodu Evaldem žáci porovnají dosažený výsledek s tím, co původně tipovali. Sdílí, co je překvapilo, v čem by se měli zlepšit, co jim dělalo problémy apod.

4. Návazné aktivity po průchodu Evaldem (Národní soustava povolání a doporučené kurzy)

A. Porovnání výsledků s vysněným povoláním: Žáci zadávají povolání, která by chtěli v budoucnu vykonávat, do vyhledávacího okénka, které se jim objevilo pro průchodu online nástrojem Evaldo. Zjišťují, jakou úroveň digitálních kompetencí tato povolání vyžadují. Zároveň mohou nahlédnout do Národní soustavy povolání (www.nsp.cz).

B. Vzdělávání online: Upozorníme, že Evaldo doporučuje bezplatné kurzy a další vzdělávací materiály. Žáci si je mohou prohlédnout a vytipovat ty, které se jim hodí či by se jim v budoucnu mohly hodit.

Zároveň můžeme dát prostor ke sdílení. Žáci si vzájemně mohou doporučovat online zdroje které se jim osvědčily, např. při učení, když chtěli zjistit něco, co je zajímá apod. Žákům můžeme sami doporučit některé zdroje, například tyto:

Vzdělávání v různých předmětech a oblastech zájmu:

Otevřená věda: www.youtube.com/user/OtevrenaVeda
Oficiální YouTube kanál vzdělávacího projektu Otevřená věda, který se zaměřuje na vzdělávání v přírodovědných a technických oborech.

ČT edu: www.edu.ceskatelevize.cz/
Vzdělávací videa pro školu i zábavné učení doma:

Kde se učit: www.kdeseucit.cz/
Rozcestník výukových materiálů různých institucí

Khan Academy: www.khanacademy.org, www.cs.khanacademy.org/
Bezplatné online kurzy, lekce a cvičení

Vzdělávání v oblastech digitální gramotnosti a bezpečnosti

Kovyho mediální ring: www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring
Série videí, které vytvořil známy youtuber Kovy ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni. Pětidílný pořad Kovyho mediální ring přináší praktické tipy, jak se orientovat v komplikovaném světě médií.

Mediální ring 2: www.jsns.cz/lekce/913644-medialni-ring-2
Pokračování předchozí série videí, které otevírá atraktivní formou pět důležitých témat mediálního vzdělávání – sociální sítě, zpravodajství, reklama a marketing, dezinformace a kyberbezpečí.

Buď safe online: www.avast.com/cz/besafeonline/online-kurz
Online hra na téma bezpečnost od společnosti Avast.

5. Reflexe: Na závěr se žáci vrátí k myšlenkové mapě či slovnímu mraku ze začátku hodiny a doplní je na základě toho, jak se nyní změnil jejich pohled na věc. Pak do pracovního listu shrnou, k čemu všemu se dají smysluplně využít digitální technologie.