Využití nástroje Evaldo zaměstnanci MŠMT

V této části se dozvíte, jak mohou evaluační nástroj Evaldo používat zaměstnanci MŠMT. Součástí kapitoly je i přiložená metodika, kterou mohou zaměstnanci MŠMT doporučit pedagogům, kteří působí na základních a středních školách.

Zaměstnanci MŠMT mohou evaluační online nástroj Evaldo využít k následujícím účelům:

Zjištění úrovně přenositelných digitálních kompetencí nově nastoupivších zaměstnanců resortu
Nástroj Evaldo se dá využít například v rámci přijímacích pohovorů či krátce po nastoupení daného zaměstnance MŠMT.

Monitorování úrovně přenositelných digitálních kompetencí zaměstnanců
Evaldo může posloužit také ke zjišťování úrovně přenositelných digitálních kompetencí stávajících zaměstnanců MŠMT a k monitorování pokroku v této oblasti. Zaměstnanci by si měli být vědomi toho, že ověřování nemá restriktivní charakter, nýbrž naopak slouží k identifikaci potřeb v oblasti dalšího vzdělávání.

Využití nástroje Evaldo k tvorbě vlastních scénářů
Nástroj Evaldo mohou zaměstnanci MŠMT využít také k tomu, že si vytvoří vlastní scénář, který bude v souladu s jejich potřebami. 

Doporučení Evalda školám
Jak již bylo řečeno, zaměstnanci MŠMT by měli věnovat pozornost přenositelným digitálním kompetencím mimo jiné i vzhledem k současným úpravám RVP ZV, v jejichž rámci byly digitální kompetence začleněny do tohoto dokumentu. Evaluační nástroj Evaldo se pro práci s žáky v posledních ročnících základních škol a s žáky škol středních hodí zejména proto, že má formu hry, atraktivní grafiku a zároveň je jeho ovládání intuitivní. Evaldo navíc propojuje přenositelné digitální kompetence s kompetencemi k řešení problémů, které jsou součástí klíčových kompetencí popsaných RVP ZV a RVP SŠ.

Pro pedagogické pracovníky jsme připravili metodiku, kterou mohou zaměstnanci MŠMT doporučit školám. Tuto metodiku mohou pedagogičtí pracovníci využít při individuální či skupinové práci s žáky. Průchodu Evaldem zde předchází evokace na téma využívání digitálních technologií, při níž učitelé zjistí, jaké mají žáci o tématu předchozí vědomosti a jaký mají k digitálním technologiím vztah. Žáci se také seznámení s pojmem přenositelné kompetence, jejichž úroveň Evaldo ověřuje. K představení online nástroje školám můžete také využít leták, který naleznete v zde: https://www.evaldo.cz/sites/default/files/letak.pdf