Využití nástroje Evaldo zaměstnanci úřadu práce

Následující část pojednává o tom, jak mohou evaluační nástroj Evaldo využít zaměstnanci úřadu práce při práci s různými skupinami klientů. Součástí kapitoly je Metodika pro práci s mladistvými klienty, která obsahuje pracovní list.

Zaměstnanci a klienti Úřadu práce České republiky jsou jednou z cílových skupin evaluačního nástroje Evaldo. Zaměstnanci úřadu práce mohou nástroj využít jak za účelem identifikace osob digitálně vyloučených, tak i k jejich motivaci.

Identifikace a podpora osob s digitálním vyloučením

Identifikace a podpora osob s digitálním vyloučením je důležitá zejména vzhledem k tomu, že se často jedná o klienty, kteří dlouhodobě zůstávají v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce či kteří se na úřady práce opakovaně vracejí. Dokument Analýza systémů a nástrojů pro podporu cíleného rozvoje digitální gramotnosti poskytuje shrnutí mezinárodních i českých šetření (Eurostat, PIAAC, ČSÚ) z nichž vyplývá, že úroveň digitální gramotnosti nezaměstnaných je podprůměrná, přičemž nejhůře jsou na tom dlouhodobě nezaměstnaní. 

Tito lidé se potýkají s různými typy znevýhodnění. Lidé s nízkou úrovní digitální gramotnosti (které se navíc často prolíná s nízkou úrovní čtenářské a numerické gramotnosti) mají horší přístup k informacím a ke vzdělání a jejich vyloučení se tak dále prohlubuje. Nízkou úroveň digitální gramotnosti mají nejen ti, kteří digitální technologie vůbec nepoužívají, ale i ti, kteří užívají digitální technologie příliš jednostranně, např. pouze pro zábavu (sledování seriálů apod.).

Některé bariéry se dají odstranit či měnit jen obtížně (např. zdraví), s jinými se dá pracovat tak, že jedince podpoříme v jejich řešení. K překážkám, které se dají překonat, patří nízká úroveň digitální gramotnosti. Prvním krokem k překonání této bariéry je identifikace osob, které potřebují naši podporu.

Pracovníci ÚP mohou postupovat následujícím způsobem:

1. Zjištění předchozích zkušeností, dovedností či postojů a identifikace osob digitálně vyloučených

Při práci s klienty bychom měli respektovat, že si již mnohým prošli, a proto je pro ně důležité sdílení předchozích zkušeností. Klient ÚP absolvuje interaktivní osobní diskuzi s kompetentním pracovníkem ÚP. Ten klade otevřené otázky, pomocí nichž zjišťuje, k čemu klient využívá digitální technologie a jaké jsou v této oblasti jeho dovednosti a postoje. Při tom se může opírat o dotazník, který je součástí metodiky Identifikace osob s digitálním vyloučením.

2. Využití Evalda k podrobnější identifikaci oblastí přenositelných digitálních kompetencí, ve kterých klient zaostává.

Zaměstnanec úřadu práce po vyhodnocení situace seznámí klienta s Evaldem. Poté se rozhodne, zda klientovi nástroj Evaldo pouze doporučí a stručně ho s ním seznámí (k tomu může využít i následující leták: www.evaldo.cz/sites/default/files/letak.pdf), nebo zda mu poskytne nějaký druh pomoci.

3. Poskytování podpory klientům, kteří naši pomoc potřebují

Pokud má klient velmi nízkou úroveň ICT dovedností, tak je (kromě motivace) důležité právě to, aby nebyl vhozen do vody bez toho, abychom mu poskytli nějaký způsob pomoci. (V pedagogice pracujeme s termínem scaffolding neboli lešení, které stavíme pro danou osobu, aby mohla „stoupat“ k danému cíli.)

Klientovi můžeme poskytnout následující typy opory:

• Rozdělení úkolu na zvládnutelné části

• Názorná demonstrace: Pokud klient úkol vůbec nezvládne, můžeme zařadit demonstraci (modelování) toho, jak lze postupovat. Ukazujeme klientovi, jak my sami postupujeme při plnění úkolu a tento postup doprovázíme slovním komentářem: Teď po mně Evaldo chce...,proto musím....Teď si nevím rady, tak se podívám na nápovědu. Poté můžeme dle potřeby nechat klienta, aby si prošel prvních pár úkolů, přičemž mu poskytujeme oporu v případě, že si neví rady.

Poskytování opory se může dále dít formou přeformulování zadání, nápovědy či pomocí návodných otázek: Co teď musím udělat? Kde se na obrazovce nachází...? Pomocí otázek a pozorováním zároveň zjistíme, jakým způsobem klient při řešení úkolu přemýšlí (metakognice) a s jakými problémy se potýká.

4. Rozhovor nad výsledky a doporučení:

Po absolvování průchodu testem bychom měli poskytnout prostor pro reflexi. Zjišťujeme, jak se klientům dařilo, co jim dělalo největší problémy či co je překvapilo s ohledem na jejich výsledky. Klienta dále upozorníme, že nyní může absolvovat některý z kurzů, které mu Evaldo doporučil a že si může porovnat úroveň svých digitálních kompetencí s povoláním, které by rád vykonával (či již vykonává).

Motivace osob s nízkou úrovní digitální gramotnosti

Jak již bylo řečeno, k dlouhodobým klientům úřadu práce patří osoby, které jsou postižené digitálním vyloučením. Tyto osoby často odmítají digitální technologie. Neumí si představit, k čemu by je mohli v osobním i pracovním životě využívat a často k nim mívají omezený přístup. Při práci s těmito osobami je nutné v první řadě zapracovat na motivaci a změně postojů. Je důležité, aby klient sám chtěl něco změnit a také aby věděl, co potřebuje změnit. Zde mohou zaměstnanci úřadu práce fungovat v roli motivátorů tak, aby došlo ke změně postojů klienta ve vztahu k digitálním technologiím. K motivaci slouží motivační pohovory, během nichž se poradce snaží motivovat klienta k vlastní aktivitě a vzbudit v něm chuť, aby na sobě začal pracovat.

Součástí motivačního rozhovoru či jeho pokračováním může být i demonstrace přenositelných digitálních kompetencí pomocí nástroje Evaldo. Právě tento nástroj může poskytnout odpověď na otázku „K čemu mi to je?” Poradce může klientovi demonstrovat na několika úkolech, k čemu se dají digitální technologie využít. Například hned v úvodu si uživatel v simulovaném prostředí vyřizuje občanský průkaz. Na tuto demonstraci můžeme navázat diskuzí o tom, jakým způsobem nám slouží digitální technologie při komunikaci s veřejnou správou, při hledání práce a v dalších aspektech osobního života.

Využití nástroje Evaldo při práci s mladou generací

Evaldo mohou zaměstnanci úřadu práce využít například během svých aktivit v Informačních a poradenských střediscích, která poskytují služby žákům základních škol, studentům a absolventům středních, vyšších odborných a vysokých škol, rodičovské veřejnosti, školským zařízením a dalším zájemcům. Evaldo se dá také využít při práci s mladistvými v Job clubu, což je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky k uplatnění na trhu práce. Job club probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách o 8 až 10 účastnících a je určen všem uchazečům o zaměstnání, kteří chtějí zapracovat na svém růstu a posílit dovednosti, které souvisejí s pracovním životem.

Evaluační nástroj Evaldo se pro práci s mladou generací hodí zejména proto, že má formu hry a herně pojatou grafiku. Zároveň je jeho ovládání intuitivní. Průchodu Evaldem může předcházet motivační rozhovor na téma digitální kompetence. Připravili jsme pro vás metodiku, kterou můžete dle zvážení (celou, či jen její část) použít při individuální či skupinové práci s mladistvými. Práci s Evaldem v metodice předchází motivace a seznámení s pojmem přenositelné kompetence, jejichž úroveň Evaldo ověřuje.

Ověřování přenositelných digitálních kompetencí pomocí online nástroje Evaldo (Metodika pro práci s mladistvými klienty)

Anotace:

Tato metodika je určená pro skupinovou či individuální práci s mladistvými klienty, kteří se připravují na volbu budoucího povolání. Každý klient by měl mít k dispozici počítač s připojením k internetu, na němž absolvuje průchod online nástrojem Evaldo a seznámí se s dalšími online materiály. V závislosti na podmínkách a časových možnostech můžete metodiku využít buď celou, nebo jen její části. Po úvodním motivačním pohovoru se klienti seznámí s přenositelnými digitálními kompetencemi a referenčním rámcem DigComp 2.1, který obsahuje přehled těchto kompetencí. V hlavní části pracují s online nástrojem Evaldo, pomocí něhož si ověří úroveň svých přenositelných digitálních kompetencí. Dosaženou úroveň mohou následně porovnat s vysněným povoláním v Národní soustavě povolání. Kromě toho se seznámí s on-line kurzy a dalšími vzdělávacími materiály, pomocí nichž se mohou dále rozvíjet. Na závěr zúročí získané poznatky při tvorbě svého vlastního vzdělávacího plánu.

Cíle:

• Klient porozumí pojmu přenositelné digitální kompetence a zhodnotí jejich význam.

• Klient odliší přenositelné kompetence od nepřenositelných.

• Klient ověří úroveň svých digitálních kompetencí.

• Klient porovná úroveň svých digitálních kompetencí s vysněným povoláním.

• Klient vytvoří individuální plán dalšího vzdělávání.

Použité zdroje a materiály:

• Evaldo (online nástroj): www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi

• Digitální kompetence dle povolání: www.evaldo.cz/povolani

• Národní soustava povolání: www.nsp.cz

• Referenční rámec DigComp 2.1: portaldigi.cz/wp-content/uploads/2019/05/DigComp_2_1_final.pdf

• Pracovní list www.evaldo.cz/sites/default/files/list.pdf

Doporučený postup

1. Motivace a zjišťování předchozích zkušeností

Na úvod absolvujeme s klienty motivační rozhovor na téma využívání digitálních technologií. Kromě motivace je cílem tohoto rozhovoru také to, že zjistíme, jaké mají mladiství klienti předchozí zkušenosti s využíváním digitálních technologií a jaký k nim mají vztah.

Možné otázky:

• K čemu všemu používáte počítač, notebook, tablet či mobilní telefon?

• K čemu je používáte nejvíce a k čemu nejméně?

• Kolik času zhruba trávíte s digitálními technologiemi?

• Jaké je vaše vysněné povolání? Čím byste chtěli být?

• Jakým způsobem myslíte, že budete využívat digitální technologie ve svém budoucím povolání?

2. Přenositelné digitální kompetence

Diskutujeme s klienty nad tím, co si představují pod pojmem přenositelné digitální kompetence. Nejdříve se zeptáme, co si klienti představují pod slovem kompetence. (Jedná se o dovednosti, znalosti, schopnosti a postoje, které potřebujeme k uplatnění ve společnosti.). Poté mohou ve dvojicích či skupinách prodiskutovat, co se skrývá pod pojmem přenositelné kompetence.

Návodné otázky:

• Co znamená slovo přenositelné?

• Které kompetence tedy asi budou přenositelné?

• Bude sem například patřit práce s konkrétním nástrojem na tvorbu webů?

Shrneme, že se v případě přenositelných kompetencí jedná o kompetence, které nejsou přímo spojeny s konkrétním pracovním místem, kvalifikací či úkolem, ale jsou široce využitelné napříč obory i v soukromém životě. Porozumění těmto pojmům můžeme ověřit jednoduchým úkolem, který zároveň klienty seznámí s oblastmi referenčního rámce DigComp 2.1.

3. Seznámení s referenčním rámcem DigComp 2.1

Každá oblast referenčního rámce DigComp 2.1 zahrnuje další podoblasti. Na úvod můžeme zadat úkol, při němž se klienti sami pokusí přiřadit vybrané podoblasti k dané oblasti referenčního rámce.

Řešení si mohou klienti zkontrolovat buď podle tištěné verze referenčního rámce DigComp 2.1 (portaldigi.cz/wp-content/uploads/2019/05/DigComp_2_1_final.pdf), nebo v online verzi Národní soustavy povolání: cdk.nsp.cz/digitalni-kompetence

Pomocí těchto materiálů se zároveň seznámí i s ostatními podoblastmi referenčního rámce DigComp 2.1.

4. Průchod Evaldem

Představíme Evalda s tím, že se jedná o hru, která ověřuje úroveň nepřenositelných digitálních kompetencí, se kterými se klienti právě seznámili. Klienti se nejdříve na stránkách zaregistrují a poté se přihlásí do systému (www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi). Registrace je bezplatná a jednoduchá, stačí sledovat pokyny na webu. Podle časových možností můžeme klienty buď rovnou nechat projít Evalda (průchod trvá zhruba 30 až 40 minut), nebo můžeme zvolit komplexnější postup, který zahrnuje předvídání dosažené úrovně a porovnání předpovědi s realitou.

Doporučený postup průchodu Evaldem:

1. Předvídání:

Klienti předvídají, jakou dosáhnout úroveň.

2. Samostatný průchod Evaldem:

Klienti na počítači absolvují průchod Evaldem. Upozorníme, že průchod musejí absolvovat najednou bez přerušení.

3. Porovnání s předvídáním:

Po průchodu Evaldem klienti porovnají dosažený výsledek s tím, co původně tipovali. Sdílí, co je překvapilo, v čem by se měli zlepšit, co jim dělalo problémy apod.

 

Návazné aktivity po průchodu Evaldem  (Národní soustava povolání a doporučené kurzy)

1. Porovnání výsledků s vysněným povoláním:

Klienti zadávají do vyhledávacího okénka povolání, která by chtěli v budoucnu vykonávat, a zjišťují, jakou úroveň digitálních kompetencí tato povolání vyžadují. Zároveň mohou nahlédnout do Národní soustavy povolání (www.nsp.cz). Prohlédnou si, jak jsou zde zařazeny digitální kompetence a zjišťují, které další dovednosti a kompetence jsou u jednotlivých povolání popsány.

2. Vzdělávání online:

Upozorníme, že Evaldo doporučuje bezplatné kurzy a další vzdělávací materiály. Klienti si je mohou prohlédnout a vytipovat ty, které se jim hodí.

Zároveň můžeme dát prostor ke sdílení. Klienti si vzájemně mohou doporučovat online kurzy, které se jim osvědčily. Pokud neznají pojem MOOC, vysvětlíme ho. (Jedná se o hromadné otevřené online kurzy, jejichž podstatou je, že vzdělávání probíhá hlavně prostřednictvím internetu.)

Externí online kurzy, které můžete klientům doporučit:

Zahraniční:

• Coursera: www.coursera.org

Uživatelsky příjemný portál, který nabízí řadu kurzů z různých oborů, od psychologie, přes humanitní obory až po programování a chemii. Většina kurzů je vyučována v angličtině, ale najdete tu i kurzy v jiných jazycích. Velká část kurzů je zdarma. Platí se za možnost získat certifikát.

• Futurelearn: www.futurelearn.com

Tento portál založila Open University. Nalezneme zde širokou nabídku kurzů, které pokrývají řadu různých témat. Probíhající kurzy zde můžete absolvovat zdarma. Zpoplatněný je přístup ke všem kurzům (to jest i k těm proběhlým).

• Udacity: www.udacity.com

Zde naleznete hlavně kurzy z oblasti informační technologie či matematiky. Kurzy jsou zpoplatněné.

• Code Academy: www.codecademy.com

Na tomto portále se můžete naučit kódovat. Zdarma je základní balíček, který obsahuje interaktivní lekce a procvičování.

• Khan Academy: www.khanacademy.org

Tento portál je zaměřený hlavně na základní a střední školy. Materiály jsou dostupné v několika jazycích (včetně češtiny).

• Digitální Garáž: learndigital.withgoogle.com/digitalnigaraz

Digitální garáž nabízí online kurzy od společnosti Google. Najdete tu například kurzy z oblasti marketingu, vyhledávání na internetu či SEO. Kurzy jsou zdarma a dostupné v češtině.

České:

• Seduo: www.seduo.cz

Na tomto portále naleznete například kurzy zaměřené na obchod, komunikaci, leadership, marketing, kancelářské softwary, jazyky či osobní rozvoj. Většina kurzů je zpoplatněna, ale pár kurzů je dostupných zadarmo.

• Learn2Code: www.learn2code.cz

Jak již název napovídá, tento web nabízí kurzy zaměřené na kódování. Kurzy jsou většinou zpoplatněné, ale dá se tu najít i pár kurzů, které jsou zdarma.

• DigiSkills: www.digiskills.cz

Web obsahuje kurzy, online videa a mikrokurzy z oblasti produktivity a digitálních inovací. Kurzy jsou zpoplatněné, ale můžete si je vyzkoušet zdarma.

6. Vytvoření individuálního plánu dalšího vzdělávání

Klienti využijí dosažené poznatky k tomu, aby si naplánovali, jakým způsobem (a ve kterých oblastech) se budou dále vzdělávat. Vytvoří si plán dalšího vzdělávání.