Typy úkolů v evaluačním nástroji Evaldo

V této části vás seznámíme s tím, jaké typy úkolů Evaldo používá pro ověření úrovně digitálních kompetencí.

K ověření úrovně digitálních kompetencí lze využívat různé způsoby ověření. Nejjednodušší možností je dotazník. Ten může obsahovat otázky směřujícími k využívání jednotlivých digitálních kompetencí a otázky sebehodnotící, v nichž uživatel sám hodnotí, jaká je úroveň jeho digitálních kompetencí. Dotazník s otázkami směřujícími k využívání jednotlivých digitálních kompetencí se ptá zpravidla na častost využívání internetu a různých digitálních programů a aplikací. V případě sebehodnotících otázek se respondenti vyjadřují k tomu, jak se cítí kompetentní vzhledem k určité dovednosti. Ačkoliv je tato metoda nejvyužívanější, nepatří k těm nejspolehlivějším, neboť je založena na vlastním prohlášení, tedy v zásadě jen odhadu každého jednotlivce, který nemusí odpovídat skutečnosti. Další možností je simulace, v níž jedinec prochází zvolenými situacemi, které prověřují jednotlivé oblasti a stupně jeho digitální gramotnosti. Tato metoda zjišťování digitálních kompetencí je nejnáročnější, jak pro uživatele, tak i pro tvůrce, zároveň má však větší vypovídající hodnotu.

Evaldo využívá kombinaci předchozích přístupů, přičemž hlavním principem, na kterém staví, je simulace reálných situací. Kromě simulace úkolů jsou simulovány i běžné aplikace, se kterými pracujeme (webový prohlížeč, vyhledávač, sociální síť, emailový klient apod.). Úkol je tedy vždy velmi blízký skutečnému problému, se kterými se setkáváme v běžném životě. Tento koncept umožňuje lidem, aby se vžili do dané role a zažili pocit řešení problémů. Evaldo je inspirovaný konceptem gamifikace, jelikož využívá herní prvky a interaktivitu. Má tedy podobu simulační hry, která je na několika místech doplněna o testové otázky, které ověřují konkrétní znalosti.

Příklad úkolů v evaluačním nástroji Evaldo

Simulace reálné situace (ukaž, co umíš)