Digcomp 2.1 a přenositelné digitální kompetence

Po rozkliknutí této kapitoly se dozvíte, co se skrývá pod pojmem rámec přenositelných digitálních kompetencí DigComp 2.1, ze kterého vychází naše nástroje a materiály.

Nástroje a materiály našeho systému vycházejí z referenčního rámce rozvoje digitálních kompetencí a porozumění digitálním kompetencím DigComp 2.1, který byl vytvořený Evropskou komisí.

DigComp 2.1 popisuje přenositelné digitální kompetence potřebné pro život v moderní společnosti. Pojďme si nyní vysvětlit, co se pod tímto termínem skrývá. Digitální kompetence lze definovat jako schopnost používat znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělávání. Termín přenositelné znamená, že se jedná o digitální kompetence, které se neváží na žádnou konkrétní profesi, ale jsou využitelné jak ve všech oblastech napříč obory, tak i v soukromém životě. Do přenositelných digitálních kompetencí patří například schopnost vyhledat si pomocí vyhledávače potřebné informace či komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a elektronické pošty apod. Zvládnutí těchto kompetencí umožňuje jednotlivci používat digitální technologie v běžném životě, neustále se vzdělávat a flexibilně reagovat na změny. Jelikož se digitální technologie staly pevnou součástí našich životů, je osvojení těchto kompetencí zásadním předpokladem pro uplatnění jedince ve společnosti.

DigComp 2.1 obsahuje pět hlavních oblastí digitální gramotnosti, které jsou důležité pro uplatnění ve společnosti a které jsou základem celoživotního učení:

• Informační a datová gramotnost,

• Komunikace a spolupráce,

• Tvorba digitálního obsahu,

• Bezpečnost,

• Řešení problémů.

Těchto pět oblastí se dále dělí na 21 konkrétních kompetencí, po jejichž osvojení bude občan schopen v základní míře využívat technologie pro výkon povolání a pro svůj občanský i soukromý život. Míru osvojení každé kompetence navíc rámec hodnotí na škále od 1 do 8. Pro účely výstupů projektu DigiKatalog byly tyto úrovně zjednodušeny na 3 stupně:

Začátečník

Mírně pokročilý

Pokročilý