Definice digitální gramotnosti

Zde se dozvíte, jak definici digitální gramotnosti chápeme my a jak s ní v metodice pracujeme.

„Digitální gramotnost je schopnost používat informační a komunikační technologie k nalezení, zhodnocení, vytvoření a sdílení informací, což vyžaduje jak kognitivní, tak technické dovednosti.“[1]

V našem DigiSlovníku [2] uvádíme: "Digitální gramotnost je soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií.  Tyto kompetence využívá občan za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti. Referenční model DigComp člení kompetence digitální gramotnosti do těchto oblastí: 1.   Zpracování informací 2.   Komunikace a spolupráce 3.   Vytváření digitálního obsahu 4.  Bezpečnost 5.   Řešení problémů"

Podle UNESCO může být digitální gramotnost chápána jako soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí. To znamená jejich využití například za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.

Co si pod pojmem digitální gramotnost můžeme představit?

  • Digitální gramotnost vyžaduje aktivní znalost technologií a porozumění tomu, jak mají být užívány.
  • Digitálně gramotní lidé jsou schopni komunikovat a pracovat efektivněji zvláště s těmi, kteří ovládají stejné znalosti a dovednosti jako oni.
  • Digitální gramotnost zahrnuje rovněž znalost různých digitálních zařízení, jako je počítačový hardware, software, internet nebo mobilní telefon.
  • Nalezení a spotřebování digitálního obsahu – umět generovat klíčová slova, procházet výsledky vyhledávačů a posoudit spolehlivost stránek či autorů.
  • Vytváření digitálního obsahu – to znamená dokázat psát e-maily, blogy, příspěvky na sociálních sítích, vytvářet audia a videa a k tomu zvládnout sociální dopady tvorby, které každý takový obsah může mít
  • Komunikace a sdílení informací.

Nízká digitální gramotnost je daleko více rozšířená než digitální vyloučení. To totiž zpravidla vedle nízké digitální gramotnosti s sebou nese ještě znevýhodnění a také nemožnost digitální bariéru překonat (žádat někde pomoc, vyřešit životní situaci bez digitálních technologií).

--

[1] https://perpetuum.cz/2016/12/digitalni-gramotnost/

[2] http://portaldigi.cz/digislovnik/digitalni-gramotnost/